Odpowiedzi na najczęstsze pytania o trwającym leasingu.

Decydując się na finansowanie z net4car otrzymamy nie tylko atrakcyjną ofertę bez gwiazdek i szybką procedurę, ale także pomoc w obsłudze całej umowy. Nasi specjaliści w trosce o wszystkich leasingobiorców stworzyli poradnik z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Pamiętajmy, że niektóre kwestie są specyficzne i zależą od specyfiki firmy leasingowej.

1. Co w przypadku chęci wcześniejszego wykupu samochodu w leasingu?
W takiej sytuacji leasingobiorca powinien wystosować specjalny wniosek – jego wzór najczęściej można znaleźć na stronie internetowej firmy finansowej. W odpowiedzi dostaniemy informację opartą o wymóg minimalnego okresu amortyzacji (dla leasingu operacyjnego). Warto w treści umieścić swój adres e-mail – to mocno przyspieszy czas oczekiwania na decyzję.

2. Zmieniły się dane firmy leasingującej samochód. Jak to zgłosić?
Zależnie od typu: jeśli zmiana dotyczy nazwy lub miejsca prowadzenia działalności to wraz z pisemną informacją powinno się dołączyć przynajmniej 2 kopie dokumentów rejestrowych, przykładowo wyciąg z CEIDG i zaktualizowany REGON. Stosowne dokumenty należy wysłać po prawidłowy adres mailowy, w odpowiedzi powinniśmy uzyskać potwierdzenie wraz z określeniem, czy potrzebne będzie podpisanie aneksu do umowy leasingu.

3. Otrzymano fakturę za czynność. O co chodzi?
Niektóre zmiany i procedury dotyczące trwającego leasingu wymagają płatności określonej dokładnie w Tabeli Opłat i Prowizji dotyczącej podpisanej umowy leasingowej. Faktura którą otrzymamy powinna mieć wyszczególnioną czynność, za którą trzeba zapłacić. Pamiętajmy, że zawsze przysługuje nam prawo do zakwestionowania nieprawidłowo naliczonej reklamacji – warto sprawdzić słuszność opłaty.

4. Nie dostałem faktury za leasing, czy to znaczy, że nie muszę jej płacić?
Absolutnie tak, płatność powinna być dokonana zgodnie z harmonogramem, którzy otrzymamy jako załącznik do umowy leasingowej. Firmy leasingowe często zlecają firmom zewnętrznym kwestie wysyłania dokumentów do leasingobiorców, co może powodować opóźnienia w wysyłkach lub nawet ich zagubienia. Dlatego też w takiej sytuacji warto zwrócić się do Biura Obsługi Klienta z prośbą o wystosowaniu duplikatu faktury.

5. Chciałbym zmienić harmonogram leasingu – przesunąć termin opłaty, zmienić czas trwania, zmienić wysokość raty. Czy mogę?
Jest taka możliwość, wystarczy wystosować do leasingodawcy odpowiedni wniosek, który będzie rozpatrzony w momencie niezalegania z opłatami na umowie leasingu. Powinniśmy otrzymać nowy harmonogram wraz z instrukcjami do zatwierdzenia. Wchodzi on w życie w momencie otrzymania odpowiedzi przez leasingodawcę.

FAQ o leasingu – najczęściej zadawane pytania

6. Chciałbym szybko zmienić adres korespondencyjny, czy mogę zrobić to przez telefon?
Wszystkie zmiany dotyczące leasingu muszą być potwierdzone pisemnie, dlatego chcąc je prowadzić należy odpowiedni wniosek wysłać mailem lub drogą pocztową.

7. Potrzebuję zaświadczenia potwierdzającego, że nie zalegam z płatnościami na umowie (umowach) leasingowej (leasingowych).
Pozytywna opinia zostaje wysłana w momencie otrzymania pisemnego wniosku od leasingodawcy. Zawiera ona ilość umów leasingowych wraz z potwierdzeniem o nie zaleganiu z płatnościami. Ta czynność prawie zawsze wiąże się z opłatą określoną w Tabeli Opłat i Prowizji.

8. Kto opłaca podatek drogowy?
Opłata drogowa jest dokonywana przez firmę leasingową, ale jej wysokość musi być oddana przez leasingobiorcę – otrzymuje on za to specjalną fakturę VAT.

9. Czy roczny podatek od środków transportu można zapłacić w ratach?
Często istnieje możliwość rozbicia płatności na 2 raty, wystarczy wysłać odpowiedni wniosek na adres mailowy lub pocztowy firmy leasingowej. Warunkiem jest niezaleganie z płatnościami leasingowymi.

10. Chciałbym w leasingowanym samochodzie zainstalować gaz, hak lub inne wyposażenie dodatkowe. Jaka jest procedura?
Na samym początku należy wystosować odpowiedni wniosek do leasingodawcy, gdzie zgoda jest na dobrą sprawę oczywista – jedynym kryterium jest terminowe opłacanie umowy. Wszelkie dokumenty związane z doposażeniem powinny zawierać dane leasingodawcy. Należy także pamiętać o umieszczeniu zmian w Karcie Pojazdu (zdeponowanej przez leasingodawcę). Szczegółowe informacje otrzymuje się wraz ze zgodą firmy leasingowej.

11. Chciałbym przekazać prawo do użytkowania samochodu innej firmie lub osobom. Jak to zrobić?
Wymogiem otrzymania takiej zgody jest wysłanie pisemnego wniosku wraz z kopią dokumentów rejestrowych / dowodów osobistych i prawa jazdy na adres firmy leasingowej. Czas obowiązywania pozwolenia zależy od tego określonego we wniosku.

12. Czy pracownicy firmy mogą korzystać z przedmiotu leasingu?
Tak, jeśli są zatrudnieni na umowę o pracę. W pozostałych przypadkach należy wystąpić o specjalną zgodę, której procedura jest opisana w pytaniu powyżej.

13. Czy firma leasingowa jako właściciel pojazdu może go wymienić na nowy z tytułu rękojmi / gwarancji?
Wszystkie prawa reklamacyjne dotyczące przedmiotu leasingu należą do osoby korzystającej, wyjątkiem jest odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, która wymaga zaangażowania firmy leasingowej. Całość procedury powinna być uzgodniona przez leasingobiorcę, a leasingodawca tylko potwierdza (wyraża zgodę) na rozwiązanie.

14. Chcę wcześniej zakończyć leasing. Jak to zrobić?
Jak w przypadku innych czynności, należy wystosować odpowiedni wniosek do leasingodawcy, co skutkuje przedstawieniem propozycji wcześniejszego zakończenia finansowania. Jest ona zazwyczaj przesyłana pocztą, lub na życzenie – mailowo lub faksem.

15. Za miesiąc mam do zapłacenia ostatnią ratę leasingu, jak wykupić przedmiot?
Po zapłaceniu ostatniej raty leasingobiorca otrzymuje podsumowanie całej umowy leasingu wraz z informacjami o wykupie: jego wysokości, terminie płatności oraz numerem konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

16. Jak zgłosić szkodę na przedmiocie leasingu?
Drogą mailową lub pocztową przy pomocy odpowiedniego wniosku, niezwłocznie po powiadomieniu policji i Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pamiętajmy o zawarciu numeru szkody w Towarzystwie i preferowaną formę likwidacji szkody.